Saturday, June 6, 2015

Pictures of 1989: "Four Gentlemen" Hunger Strike on June 2, 1989

"Four Gentlemen" Gao Xin, Hou Dejian, Zhou Duo, and Liu Xiaobo (from left to right) launch hunger strike on June 2, 1989.

The one on the lower-left is Chen Xiaoping.
Liu Xiaobo is giving a speech. Next to him are Zhou Dou, Hou Dejian, Gao Xin, Wang Dan, and Wuer Kaixi.




The star power of Hou Dejian attract thousands back to Tiananmen Square.

Pictures of 1989