Tuesday, March 13, 2012

Document of 1989: 43 Intellectuals Open Letter to NPC

On March 14, 1989, 43 intellectuals signed an open letter to the National People's Congress which was in session at the time. This is the 4th and last in the wave of open letters appealing for amnesty in the spring of 1989.

The Seventh National People's Congress, Second Plenary Session

At this moment just before the the 40th anniversary of our country, we call on the National People's Congress to follow the precedents since the founding of nation and provide amnesty to some prisoners. A little earlier, some intellectuals called for the release of Wei Jingsheng and others. We believe their suggestion is in accordance to the Constitution and the will of people. Therefore, we once again appeal for the National People's Congress to consider it.

Dai Qing, Su Wei, Xu Youyu, Zhao Shijian, Shi Tiesheng, Li Dan, Zhang Shengyou, Zhao Yuesheng, Nie Zhidi, Wu Fang, Sun Naixiu, Zhou Faxiang, Chen Yangu, Xu Ming, Jin Dacheng, Ruan Xun, Wang Xingzhi, Wang Xing, An Yanming, Sun Xiaoming, Liu Mingjiu, Su Guoxun, Cha Jianying, Mao Chongjie, Yuan Hong, Ling Gang, Wang Hui, Chen Jiaying, Zhu Zhengling, Yan Jiaqi, Wu Yuming, Zhang Aixin, Wu Bing, Chen Xuanliang, Zhang Wei, Zheng Yefu, Chen Kuide, He Huaihong, Yuan Zhiming, Kuan Yang, Li Ming, Li Yinghe, Zhou Fucheng

(For the Chinese names of the signatories, please view the original version here.)


Documents of 1989


No comments: